Ogólne informacje o działalności TBS PDF Drukuj Email
sobota, 06 kwietnia 2013 14:28

UMOWY NAJMU

Przedmiotem działania Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. jest między innymi budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Umowa najmu jest dokumentem prawnym potwierdzającym przekazanie najemcy lokalu mieszkalnego do użytkowania.

Zawarcie umowy najmu jest obowiązkiem TTBS.

Umowa najmu może zawierać obowiązek wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu, istniejących w dniu opróżnienia lokalu.

Umowa najmu może zawierać obowiązek zawarcia umowy partycypacji z Tarnobrzeskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. W takiej sytuacji prawo zawarcia umowy najmu przysługuje przyszłym najemcom po uprzednim zawarciu z TTBS umowy partycypacji.

Wpłata ustalonej kwoty kaucji i partycypacji jest podstawą zawarcia przez osobę fizyczną  z TTBS umowy najmu.

Zakończenie umowy najmu powoduje zwrot zwaloryzowanej kwoty kaucji i partycypacji.

 

KAUCJE

Zgodnie z art. 32 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26.10.1995 r. z póź. zmianami Dz U nr 201 poz 1180 z 2011 umowa najmu zawierana pomiędzy TBS a najemcą może przewidywać (jest to prawo a nie obowiązek TBS) obowiązek wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu istniejących w dniu opróżnienia lokalu.

Zgodnie z art. 6 ust 1 Ustawy o ochronie praw lokatorów,  mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 21.06.2001 kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu.

 

UMOWA PARTYCYPACJI

Nowelizacja Ustawy j.w. z dnia 26.10.1995 r. (obowiązująca od dnia 01.01.2005r) zmieniła artykuł 29 w/w Ustawy. Od dnia 01.01.2005 r. (dotyczy wniosków złożonych po 01.01.2005r.) najemca ma możliwość dokonania przeniesienia praw i obowiązków (dokonania cesji) wynikających z umów partycypacji bez zgody TTBS na rzecz wskazanych przez siebie najemców.

W wyniku w/w nowelizacji dodano art. 29a, który to zezwala na zawieranie umów partycypacji w kosztach budowy lokalu pomiędzy TBS a osobą fizyczną, która będzie najemcą (do tej pory mógł to zrobić pracodawca dla swoich pracowników a także osoby trzecie które zawierały umowę z TBS i wskazywały najemcę).

Może się zdarzyć, iż prawo do przeniesienia praw partycypacji w TBS w stosunku do umów zawartych przed dniem 01.01.2005 r. jest wyłączone w drodze umowy pomiędzy członkiem TBS a TBS. Wyłączenie takie zawarte jednak musi być w umowie, która jest podpisana z TBS.

Zgodnie z „Regulaminem zawierania umów partycypacji” obowiązującym w Tarnobrzeskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnobrzegu § 2 pkt.1 TTBS SP. z o. o. ma prawo dokonania akceptacji wskazanego najemcy, pod kątem spełnienia warunków niezbędnych do zawarcia umowy najmu.

Zwrot kwoty partycypacji w kosztach budowy, która została uiszczona w chwili zawarcia umowy z TBS następuje zgodnie z przepisami Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26.10.1995 r. z późniejszymi zmianami (art. 29a punkt 3) w kwocie wyliczonej w oparciu o aktualną wartość odtworzeniową lokalu. Kwota partycypacji  w dniu zwrotu odpowiada kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu, równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu. Wysokość wskaźnika przeliczeniowego ustalana jest w oparciu o postanowienia art. 2 ust 1 pkt 12 Ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów oraz wytyczne Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Podstawą do wyliczenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego jest przeciętny w danym powiecie koszt budowy 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przy uwzględnieniu wielkości wskaźnika uwzględniany jest również wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych dla danego województwa. Wskaźnik jest ogłaszany za okresy półroczne Zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Kwota partycypacji na nowo budowany budynek mieszkalny liczona jest na podstawie kosztów budowy według regulaminu określającego kryteria i tryb wynajmowania mieszkań stanowiących zasoby Wnioskodawcy obowiązującego w danym roku, oraz zgodnie z Regulaminem partycypacji . Przy wyliczaniu partycypacji na pozostałe budynki jest ona liczona jako aktualna wartość odtworzeniowa wg wskaźnika Wojewody.

Wpłacając partycypację (nabywając udziały w kosztach budowy realizowanej przez TBS) najemca nie nabywa prawa własności do lokalu mieszkalnego lecz jedynie prawo do korzystania z niego na zasadach najmu. Partycypacja stanowi jedynie udział w kosztach budowy, nie stanowi udziału we własności lokalu.

 

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

Ustawa z dnia 19.08.2011 r. o zmianie Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego wprowadziła możliwość sprzedaży mieszkań przez TBS-y. Zgodnie z rozdziałem 4b w/w Ustawy wykup mieszkań w TBS-ach przysługuje osobom, które:

- wynajmują lokal (mają podpisaną umowę najmu),

- są stroną umowy o wkład finansowy w budowę mieszkania (mają podpisaną umowę partycypacji),

- upłynęło co najmniej 5 lat od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku w którym znajduje się lokal na który ma być przeniesiona własność,

- Zgromadzenie Wspólników wyrazi zgodę na sprzedaż lokali.

Do dnia 08.04.2013 w całej Polsce żaden TBS nie sprzedał ani jednego mieszkania z uwagi na brak Rozporządzeń wykonawczych Banku Gospodarstwa Krajowego. Taką informację uzyskaliśmy od przedstawicieli BGK Kraków w trakcie rozmowy telefonicznej w dniu 08.04.2013 r.

Poprawiony: poniedziałek, 08 kwietnia 2013 13:49
 

Imieniny

Dzisiaj jest
Piątek
3 lipca 2020
Imieniny obchodzą
Anatol, Jacek, Korneli, Leon, Miłosław, Otto
Do końca roku zostało
182 dni

Pogoda

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj109
mod_vvisit_counterWczoraj123
mod_vvisit_counterW tygodniu689
mod_vvisit_counterWszystkich250437


Telefony alarmowe:

Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Tarnobrzegu

ul. Mickiewicza 4

39-400 Tarnobrzeg
Telefon: (15) 822-98-60
Dział Techniczny (15) 822-98-61

e-mail: tarnobrzeskitbs@poczta.onet.pl

Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnobrzegu
wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Krajowy Rejestr Sądowy Numer: 0000001285;
NIP 867-19-77-128,
REGON 831208154,

Oddział 1 w Tarnobrzegu, nr konta:© 2013 Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. w Tarnobrzegu