Sprzedaż

Przetarg nieograniczony na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Św. Barbary w Tarnobrzegu PDF Drukuj Email
środa, 22 lutego 2017 13:33

Przetarg nieograniczony na budowę budynku mieszkalnego

wielorodzinnego nr 1 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

przy ul. Św. Barbary w Tarnobrzegu.


Termin składania ofert upływa: 15.03.2017 r. o godz. 10:00.

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego pok. nr 6 (sekretariat) ul. Mickiewicza 4, 39-400 Tarnobrzeg.

 


Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ.doc
Zał. nr 1 do SIWZ - wzór oferty
Zał. nr 2 do SIWZ - projekt umowy
Zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia
Zał. nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego
Zał. nr 6 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej
Zał. nr 7 do SIWZ - wykaz zrealizowanych zamówień
Zał. nr 8 do SIWZ - wykaz osób które będą wykonywać zamówienie
Zał. nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa

 

 

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: : Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Św. Barbary w Tarnobrzegu.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  póź.zm) Gmina Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg przekazuje Wykonawcom treść zapytań z wyjaśnieniami:

Pytania :

1.Zwracamy się z prośbą o udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę.

2.Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej.

Odpowiedź :

Ad.1 Zamawiający udostępnia na stronie internetowej decyzję o pozwoleniu na budowę.

Ad.2 Zamawiający informuję, iż nie posiada przedmiarów w wersji edytowalnej.

Pytania:

INSTALACJA C.O.

Pytanie 1. – dotyczy izolacji cieplnej rurociągów.

W dokumentacji technicznej OPIS TECHNICZNY widnieje opis cyt.

„Przewody poziome oraz piony należy zaizolować termicznie zgodnie z wymogami normy PN-B-02421/2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania”. Grubość izolacji cieplnej należy dobierać zgodnie z normą tak aby temperatura na zewnętrznej powierzchni izolacji nie przekroczyła o 4oC temperatury pomieszczenia, w którym znajduje się izolowany rurociąg. Do izolacji rur należy używać otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej o współczynniku λ = 0,035 W/mK. Zalecane grubości izolacji dla rur: DN 15-40 mm – izolacja gr. 15 mm; DN 50-60 mm- gr. 20 mm”

Podstawowym aktem prawnym aktualnie obowiązującym jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2013), z którego to wynika iż minimalne grubości izolacji o współczynniku λ = 0,035 W/mK wynoszą:

średnica wewnętrzna do 22 mm                    -           20 mm

średnica wewnętrzna 22 do 35 mm               -           30 mm

średnica wewnętrzna 35 – 100 mm               -           równa średnicy wewnętrznej rury

Ponadto ww przedmiarach pominięto izolacje rurociągów stalowych fi 15-65 mm.

Prosimy o stosowne korekty i zajęcie stanowiska.

Pytanie 2. Dotyczy zakresu robót instalacji c.o. Prosimy o potwierdzenie że instalacje wymiennikowni nie wchodzą w zakres zadania a instalacja c.o. kończy się zaworami odcinającymi (DN 50, DN 32)  i regulatorami przepływu AB-QM Plus (DN40, DN32).

INSTALACJA WOD.-KAN.

Pytanie 3 – dotyczy izolacji cieplnej rurociągów.

W dokumentacji technicznej OPIS TECHNICZNY widnieje opis cyt. „Rury będą prowadzone na całej długości w rurach osłonowych typu peszel”

Dokumentacja pomija konieczność wykonania izolacji rurociągów, brak izolacji rurociągów także w przedmiarze robót. Zgodnie z aktualnie obowiązującą normą izolację należy wykonać na całej długości przewodów wody ciepłej i cyrkulacji:

średnica wewnętrzna do 22 mm                    -           20 mm

średnica wewnętrzna 22 do 35 mm               -           30 mm

średnica wewnętrzna 35 – 100 mm               -           równa średnicy wewnętrznej rury

Rurociągi wody zimnej również wymagają izolacji zimnochronnej (przeciwroszeniowej). Dla prawidłowego doboru izolacji brak jest rozdziału rurociągów wody zimnej i ciepłej.

Prosimy o stosowne korekty i zajęcie stanowiska.

Pytanie 4 – dotyczy materiałów rurociągów wody zimnej i ciepłej.

Zgodnie z rysunkami projektu (rys. 5) rurociągi do opomiarowania w lokalach (piony + poziomy w piwnicach) są prowadzone w rurociągach zgrzewanych PP-R, a od zestawów wodomierzowych do odbiorników w mieszkaniach w rurociągach zaprasowywanych PEX/Al/PE. Natomiast przedmiar robót został sporządzony w całości dla rurociągów PEX/Al./PE.

Czy dopuszczacie Państwo wykonanie instalacji wodociągowej (piwnice + piony) w rurociągach PP-R, PP-R stabi wykonanych w polipropylenie? I rurociągów PEX/Al/PE w mieszkaniach? Prosimy o zajęcie stanowiska.

Pytanie 5 – kto montuje wodomierz JS DN 50 mm, klasy R100 1 szt. Dostawca wody czy Wykonawca?

Pytanie 6 – Wodomierze indywidualne. Cyt. „Do pomiaru wody zimnej dla mieszkań zaprojektowano wodomierze skrzydełkowe JS 1,0/DN 15 mm „ – 50 szt.

Czy wodomierze standard, czy z nadajnikiem zdalnego pomiaru?

Jakie wodomierze/ciepłomierze dobrano do odczytu cwu?

Pytanie 7. Zawory w instalacji wodociągowej. W opisie technicznym jest cyt. „Instalacje wody zimnej wyposażyć w zawory odcinające kulowe, zawory czerpalne ze złączką do węża, stojące baterie umywalkowe, wannowe i zlewozmywakowe, zawory do do pralek automatycznych oraz oraz dolnopłuki ustępowe”.

W przedmiarach robót brakuje 320 szt. zaworów odcinających do baterii, ujęto tylko 60 szt. dolnopłuków. Czy zawory odcinające należy ująć w wycenie?

Pytanie 8. Zlewozmywaki – 50 szt.

Jakie zlewozmywaki należy ująć w ofercie? W opisie technicznym są dwukomorowe, w przedmiarach robót jednokomorowe z półką.  W jaki sposób mocowane? (naścienne czy na szafkach). Po czyjej stronie szafki? Prosimy o kompletne dane techniczne.

Pytanie 9. Wanny kąpielowe akrylowe z obudową – 49 szt.

Prosimy o potwierdzenie, czy należy przyjąć wanny 160x70 cm?

Pytanie 10. Umywalki – 61 szt.

Prosimy o potwierdzenie wymiarów:

a)      umywalka duża z półpostumentem – półokrągła 55x42 cm – 51 szt.

b)      umywalka mała z półpostumentem – półokrągła 40x33 cm – 10 szt.

lub podanie wymaganych.

Pytanie 11. W dokumentacji technicznej znajduje się opis:

a)      piony kanalizacyjne w szachtach – izolacja akustyczna z wełny min. 2 cm

b)      podwieszone – izolacja akustyczna z wełny min. 3 cm w płaszczu Al.

W przedmiarach brak nakładów na wykonanie izolacji, czy należy uwzględnić zgodnie z PT.

Pytanie 12. Dla rurociągów kanalizacji prowadzonych podposadzkowo brakuje nakładów na wykopy, podłoża i obsypki.

Prosimy o uzupełnienie.

Pytanie 13. Prosimy o podanie kompletnych danych technicznych kuchenek elektrycznych – 50 szt.

ODPOWIEDZI w załączniku nr 1 i załączniku nr 2.

 

Pytanie dotyczące instalacji sanitarnych :

 1. W dokumentacji projektowej instalacji sanitarnych  występują rozbieżności między załączonym projektem a przedmiarem - w przedmiarze nie są uwzględnione wszystkie regulatory różnicy ciśnień oraz zawory równoważące, które znajdują się na załączonych rzutach. Przy wycenie kierować się ilościami i rodzajami z projektu czy przedmiaru ?
 2. Ilości oraz rodzaj grzejników w projekcie nie zgadzają się z załączonym przedmiarem, prosimy o odpowiedź czy przy wycenie kierować się projektem czy załączonym przedmiarem.
 3. W przedmiarze poz. 18-19 zapisano wodomierze o średnicy 15 mm natomiast zgodnie z projektem wodomierze do zimnej i ciepłej wody zaprojektowano o średnicy 20 mm.
 4. W przedmiarze poz. 51 zapisano: Zlewozmywak z blachy nierdzewnej jednokomorowy z płyta ociekową, natomiast w projekcie wykonawczym zapisano, ze zlewozmywak ma być dwukomorowy. Proszę o jednoznaczną odpowiedź jaki rodzaj należy przyjąć do wyceny.
 5. Na rzucie piwnic - wewnętrznej instalacji c.o. nr 1 istnieje zapis odnoście węzła cieplnego: "c.d. wg projektu węzła", czy wykonanie węzła cieplnego wchodzi w zakres opracowania. Proszę o jednoznaczną odpowiedź, jeżeli wchodzi w zakres prosimy o zamieszczenie dokumentacji dotyczącej projektowanego węzła cieplnego.
 6. Czy zaprojektowano instalację p. poż. projektowanego budynku wielorodzinnego?
 7. Czy zaprojektowano układy do podczyszczania z substancji ropopochodnych ścieków deszczowych z parkingów ?

Odpowiedź/ Wyjaśnienia :

Ad 1) Przy wycenie należy kierować się ilościami zaworów i grzejników przede wszystkim na podstawie projektu.

Ad 2) Przy wycenie należy kierować się ilościami zaworów i grzejników przede wszystkim na podstawie projektu.

Ad 3) Należy przyjąć wodomierze dn 15 mm z nadajnikiem zdalnego pomiaru.

Ad 4) Należy ująć zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem na szafkowe. Szafka po stronie Wykonawcy.

Ad 5)  węzeł cieplny nie jest elementem zamówienia.

Ad 6) Nie

Ad 7) Nie

 

PYTANIA :

 1. Brak w przedmiarach drzwi wewnętrznych do pomieszczeń w lokalach – proszę o wyjaśnienie czy wchodzą w zakres zamówienia.
 2. Brak w przedmiarach posadzek z paneli podłogowych, podkładów pod panele oraz listew wykończeniowych – proszę o wyjaśnienie czy wchodzą w zakres zamówienia, jeśli tak to proszę o podanie ilości przedmiarowej i podstaw wyceny.
 3. Brak w przedmiarach wykończenia posadzek z terakoty w pomieszczeniach kuchni przedpokoju i łazienek – proszę o wyjaśnienie czy wchodzi to w zakres zamówienia, jeśli tak to proszę o podanie ilości przedmiarowej i podstaw wyceny.
 4. Brak w przedmiarach wykończenia ścian w płytki ścienne łazienek i kuchni – proszę      o wyjaśnienie czy wchodzi to w zakres zamówienia, jeśli tak to proszę o podanie ilości przedmiarowej i podstaw wyceny.
 5. W przedmiarach uwzględniono w sumie 3 430,73 m2 stropu gęstożebrowanego, a z podsumowania z informacji technicznej stropu załączonej w opisie do projektu ilości stropów winno być w sumie 3 561,7 m2 – proszę o korektę przedmiaru.
 6. W przedmiarach nie uwzględniono zbrojenia przypodporowego (wynika z informacji technicznej stropu załączonej w opisie do projektu) – proszę o podanie ilości przedmiarowej.
 7. W przedmiarach nie uwzględniono siatki zbrojeniowej zgrzewanej zgodnie z opisem    z informacji technicznej stropu niezbędnej do wykonania tego typu – proszę o podanie ilości przedmiarowej.
 8. Brak w przedmiarach . EI 30 z zamkiem termicznym – kurtyny widoczne są na rzucie parteru oraz kondygnacjach powtarzalnych przy oknie O1b w osi 6 – proszę o podanie ilości przedmiarowej.
 9. Czy budynek Szpitala Uzdrowiskowego wraz z częścią noclegową może być traktowany jako budynek zamieszkania zbiorowego?

10.  W opisie okien zastosowano szyby o współ. g<35 co znaczy, że  aby spełnić ten warunek należy zastosować w oknach szyby refleks brąz lub niebieski, co ma znaczny wpływ na cenę okien.

W każdym oknie w dolnej części jest zaprojektowana szyba P2 której współ. g=45 przy zastosowaniu szyby refleks. W związku z tym prosimy o odpowiedź czy współczynnik g jest obowiązujący czy można zastosować szybę białą o współ. g=53, a szyba P2 g=45.

11.  Proszę o informację czy montaż okien będzie tradycyjny tj. pianka, kotwy  czy ciepły tj. pianka, kotwy, taśmy paroprzepuszczalne.

12.  Czy okna będą montowane w świetle muru czy na konsolach poza murem?

13.  Prosimy o sprecyzowanie zakresu robót wykończeniowych dot. posadzek, tynków w pokojach, tynków w WC  oraz drzwi wewnętrznych lokali mieszkalnych.

14.   Na rysunkach elewacji i przekrojach na kominach są nasady wentylacyjne typu ZEFIR , brak ich w przedmiarach. Czy Inwestor przewiduje ich zastosowanie.

15.  Czy bramy garażowe są ręcznie czy automatycznie otwierane?

16.  W przedmiarach brak usunięcia drzew. Czy ich usunięcie jest w gestii Inwestora czy wykonawcy?

17.  Czy w projektowanym ogrodzeniu występują furtki i bramy wjazdowe (jak tak to proszę podać wymiary i sposób otwierania)? Brak rysunków na ogrodzenie.

18.  Zagospodarowanie terenu etap I przewiduje wykonanie palcu zabaw – tj. huśtawek 2 kpl, ławek – 2 szt, koszy 2 szt. W przedmiarach brak takich pozycji. Prosimy o informacje czy zakres ten objęty jest przetargiem.

19.  Prosimy o potwierdzenie, że w zakres etapu I wchodzi wykonanie 1 szt. wiaty śmietnikowej.

20.  Prosimy o informację po czyjej stronie jest wykonanie węzła cieplnego. Jeżeli po stronie wykonawcy to prosimy o uzupełnienie  dokumentacji i przedmiarów.

21.  Brak przedmiarów na wykonanie drenażu opaskowego. Prosimy o uzupełnienie.

22.  Czy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej lokali mieszkalnych i piwnic dopuszcza się zamianę materiałów (takich jak nawiewniki, kratki, klapy, wentylatory itp.) na materiały innego producenta np. Brookvent niż wymienionego w projekcie tj. Aereco.

23.  Prosimy o podanie jednoznacznego zakresu dot. oświetlenia terenu ujętego w ofercie.

 

ODPOWIEDZI :

Ad.1 – 3.  Przedmiar dotyczący ilości drzwi wewnętrznych, posadzek z paneli podłogowych oraz posadzek z terakoty w łazienkach i kuchniach znajduje się w Załączniku Nr 3.

Ad.4.  Inwestor nie przewiduje wykończenia ścian łazienek i kuchni płytkami ściennymi.

Ad. 5 – 7.   Przedmiarowanie powierzchni stropu gęstożebrowego dokonano zgodnie z zasadami podanymi w KNR 2-02, tj. w świetle ścian konstrukcyjnych i osłonowych. Oddzielnie zostały ujęte w przedmiarze wieńce na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych.(Strona z KNR 2-02 dotycząca zasad przedmiarowania tych elementów robót w załączeniu).

Zbrojenie przypodporowe jest ujęte łącznie z innymi elementami żelbetowymi w dziale "zbrojenie konstrukcji".

Siatki zgrzewane stalowe należy uwzględnić, kalkulując cenę jednostkową prac związanych  z wykonaniem stropu gęstożebrowego (producent podaje cenę udziału siatki zgrzewanej w jednostkowej powierzchni stropu). Tak też to zostało ujęte w przedmiarze.

Zamawiający potwierdza fakt, że podstawą wyceny jest projekt budowlany i wykonawczy.

ZASADY PRZEDMIAROWANIA – KNR 2-02 Tom I pkt. 4.10

„4.10     Stropy Akermana, DZ, Kontra i Fert oraz z kształtek szklanych należy obliczać w metrach kwadratowych ich powierzchni w świetle murów ścian, belek lub wieńców, z potrąceniem belek monolitycznych niżej wymienionych. Belki monolityczne w stropach, jak również belki monolityczne wykonywane pomiędzy belkami DZ i Fert oraz wieńce i belki krawężne ograniczające strop, oblicza się oddzielnie w metrach sześciennych. Szerokość belek w stropach należy przyjmować równe odległości pomiędzy dolnymi krawędziami pustaków ograniczających belkę, a długość – równą odległości pomiędzy podporami lub wieńcami. Szerokość belek krawężnych ograniczających strop należy przyjmować równą odległości między dolną krawędzią belki i dolną krawędzią najbliższego rzędu pustaków, a długość – równą odległości między podporami.”

Ad.8. Załącznik nr 3 – poz.1.

Ad.9. Zamawiający uzna warunek za spełniony o ile Wykonawca wykonał część noclegową budynku o wartości nie mniej niż 3 500 000 zł.

Ad.10 Można zastosować szybę białą o współczynniku g=53, a szybę P2 g=45.

Ad.11 Montaż okien będzie tradycyjny.

Ad.12 Okna będą mocowane w świetle muru.

Ad.13 Odpowiedź w Załączniku nr 3.

Ad.14 Inwestor nie przewiduję zastosowania nasad wentylacyjnych typu ZEFIR. Wykonać zgodnie  z projektem wentylacji mechanicznej.

Ad.15 Bramy garażowe będą otwierane ręcznie.

Ad.16 W ofercie należy ująć koszty usunięcia drzew kolidujących z inwestycją.

Ad.17 Istniejące ogrodzenie usytuowane z przodu działki przenieść do granicy z działką nr 3625/3.

Ad.18  Plac zabaw nie będzie wykonywany w I etapie.

Ad.19 Tak, w zakres I etapu wchodzi wykonanie 1 szt. wiaty śmietnikowej.

Ad.20 Wykonanie węzła cieplnego nie wchodzi w zakres oferty Wykonawcy.

Ad. 22 Drenaż opaskowy został ujęty w przedmiarach wykonania kanalizacji zewnętrznej.

Ad. 23 Dopuszcza się, pod warunkiem zachowania takich samych parametrów technicznych.

Ad.24 Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 przewidziano 7 lamp.

Pytania:

Branża elektryczna:

Jakim kablem i skąd ma być wyprowadzenie zasilanie słupów oświetlenia zewnętrznego? Według różnych schematów jest to przedstawiane raz z rozdzielni RG, raz z rozdzielni RA. Przekrój kabla również jest różny w zależności od schematów, opisu (YKY 3x10, YKY 3x6, YKY 4x6). Oraz jakie oprawy powinny znaleźć się na odpowiednich słupach? Czy będą gdzieś zastosowane słupki oświetleniowe zgodnie z opisem? Czy do słupów prowadzić bednarkę FeZn 30x4 (zgodnie z opisem) czy też FeZn 20x3 zgodnie ze schematem?

Czy w łazienkach montowane będą zarówno lampy oświetlenia podstawowego + kinkiety nad umywalkami (jak w opisie) czy tylko kinkiety nad umywalkami a lampy oświetlenia podstawowego będą dostarczali użytkownicy? (jak w projekcie).

Odpowiedzi:

- Obwód oświetlenia terenu: kabel YKY 3x10mm2 + FeZn 30x4mm – zasilanie z RA.

-  Słupy oświetleniowe S-40 (7 szt.) – oprawy wg opisu w „Projekcie zagospodarowania

terenu  - budowa oświetlenia i przyłącza kanalizacji teletechnicznej”.

- Słupki oświetleniowe – nie występują.

- W łazienkach przewidziano dwa obwody: oświetlenia ogólnego i oświetlenia nad

umywalkami, które należy zakończyć kostkami zaciskowymi. Oprawy oświetleniowe nie wchodzą w zakres dostawy Wykonawcy.

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie i zmianę załącznika nr do SIWZ (oferta):

we wzorze Oferty – załącznik nr 1 do SIWZ punkt 1a

kwota netto ………………………. PL

VAT 23% (od poz.a) ………………….PL

wskazany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Dla budownictwa mieszkaniowego, wg naszej wiedzy , obowiązuje preferencyjna stawka VAT w wysokości 8% - dla budynku oraz 23% dla infrastruktury zewnętrznej.

 

Odpowiedź:

 

W odpowiedzi na pytanie zamieszczamy zmodyfikowany wzór oferty (załącznik nr 1).

 

Poprawiony: wtorek, 14 marca 2017 07:58
 

Imieniny

Dzisiaj jest
Wtorek
23 lipca 2019
Imieniny obchodzą
Apolinary, Bogna, Żelisław
Do końca roku zostało
162 dni

Pogoda

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj52
mod_vvisit_counterWczoraj121
mod_vvisit_counterW tygodniu173
mod_vvisit_counterWszystkich210540


Telefony alarmowe:

Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Tarnobrzegu

ul. Mickiewicza 4

39-400 Tarnobrzeg
telefon: (15) 822-98-60
fax. (15) 822-98-62

e-mail: tarnobrzeskitbs@poczta.onet.pl

Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnobrzegu
wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Krajowy Rejestr Sądowy Numer: 0000001285;
NIP 867-19-77-128,
REGON 831208154,

Oddział 1 w Tarnobrzegu, nr konta:© 2013 Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. w Tarnobrzegu