Sprzedaż

Przetarg nieograniczony na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Św. Barbary w Tarnobrzegu PDF Drukuj Email
środa, 22 lutego 2017 13:33

Przetarg nieograniczony na budowę budynku mieszkalnego

wielorodzinnego nr 1 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

przy ul. Św. Barbary w Tarnobrzegu.


Termin składania ofert upływa: 15.03.2017 r. o godz. 10:00.

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego pok. nr 6 (sekretariat) ul. Mickiewicza 4, 39-400 Tarnobrzeg.

 


Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ.doc
Zał. nr 1 do SIWZ - wzór oferty
Zał. nr 2 do SIWZ - projekt umowy
Zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia
Zał. nr 5 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego
Zał. nr 6 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej
Zał. nr 7 do SIWZ - wykaz zrealizowanych zamówień
Zał. nr 8 do SIWZ - wykaz osób które będą wykonywać zamówienie
Zał. nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa

 

 

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: : Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Św. Barbary w Tarnobrzegu.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  póź.zm) Gmina Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg przekazuje Wykonawcom treść zapytań z wyjaśnieniami:

Pytania :

1.Zwracamy się z prośbą o udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę.

2.Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej.

Odpowiedź :

Ad.1 Zamawiający udostępnia na stronie internetowej decyzję o pozwoleniu na budowę.

Ad.2 Zamawiający informuję, iż nie posiada przedmiarów w wersji edytowalnej.

Pytania:

INSTALACJA C.O.

Pytanie 1. – dotyczy izolacji cieplnej rurociągów.

W dokumentacji technicznej OPIS TECHNICZNY widnieje opis cyt.

„Przewody poziome oraz piony należy zaizolować termicznie zgodnie z wymogami normy PN-B-02421/2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania”. Grubość izolacji cieplnej należy dobierać zgodnie z normą tak aby temperatura na zewnętrznej powierzchni izolacji nie przekroczyła o 4oC temperatury pomieszczenia, w którym znajduje się izolowany rurociąg. Do izolacji rur należy używać otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej o współczynniku λ = 0,035 W/mK. Zalecane grubości izolacji dla rur: DN 15-40 mm – izolacja gr. 15 mm; DN 50-60 mm- gr. 20 mm”

Podstawowym aktem prawnym aktualnie obowiązującym jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2013), z którego to wynika iż minimalne grubości izolacji o współczynniku λ = 0,035 W/mK wynoszą:

średnica wewnętrzna do 22 mm                    -           20 mm

średnica wewnętrzna 22 do 35 mm               -           30 mm

średnica wewnętrzna 35 – 100 mm               -           równa średnicy wewnętrznej rury

Ponadto ww przedmiarach pominięto izolacje rurociągów stalowych fi 15-65 mm.

Prosimy o stosowne korekty i zajęcie stanowiska.

Pytanie 2. Dotyczy zakresu robót instalacji c.o. Prosimy o potwierdzenie że instalacje wymiennikowni nie wchodzą w zakres zadania a instalacja c.o. kończy się zaworami odcinającymi (DN 50, DN 32)  i regulatorami przepływu AB-QM Plus (DN40, DN32).

INSTALACJA WOD.-KAN.

Pytanie 3 – dotyczy izolacji cieplnej rurociągów.

W dokumentacji technicznej OPIS TECHNICZNY widnieje opis cyt. „Rury będą prowadzone na całej długości w rurach osłonowych typu peszel”

Dokumentacja pomija konieczność wykonania izolacji rurociągów, brak izolacji rurociągów także w przedmiarze robót. Zgodnie z aktualnie obowiązującą normą izolację należy wykonać na całej długości przewodów wody ciepłej i cyrkulacji:

średnica wewnętrzna do 22 mm                    -           20 mm

średnica wewnętrzna 22 do 35 mm               -           30 mm

średnica wewnętrzna 35 – 100 mm               -           równa średnicy wewnętrznej rury

Rurociągi wody zimnej również wymagają izolacji zimnochronnej (przeciwroszeniowej). Dla prawidłowego doboru izolacji brak jest rozdziału rurociągów wody zimnej i ciepłej.

Prosimy o stosowne korekty i zajęcie stanowiska.

Pytanie 4 – dotyczy materiałów rurociągów wody zimnej i ciepłej.

Zgodnie z rysunkami projektu (rys. 5) rurociągi do opomiarowania w lokalach (piony + poziomy w piwnicach) są prowadzone w rurociągach zgrzewanych PP-R, a od zestawów wodomierzowych do odbiorników w mieszkaniach w rurociągach zaprasowywanych PEX/Al/PE. Natomiast przedmiar robót został sporządzony w całości dla rurociągów PEX/Al./PE.

Czy dopuszczacie Państwo wykonanie instalacji wodociągowej (piwnice + piony) w rurociągach PP-R, PP-R stabi wykonanych w polipropylenie? I rurociągów PEX/Al/PE w mieszkaniach? Prosimy o zajęcie stanowiska.

Pytanie 5 – kto montuje wodomierz JS DN 50 mm, klasy R100 1 szt. Dostawca wody czy Wykonawca?

Pytanie 6 – Wodomierze indywidualne. Cyt. „Do pomiaru wody zimnej dla mieszkań zaprojektowano wodomierze skrzydełkowe JS 1,0/DN 15 mm „ – 50 szt.

Czy wodomierze standard, czy z nadajnikiem zdalnego pomiaru?

Jakie wodomierze/ciepłomierze dobrano do odczytu cwu?

Pytanie 7. Zawory w instalacji wodociągowej. W opisie technicznym jest cyt. „Instalacje wody zimnej wyposażyć w zawory odcinające kulowe, zawory czerpalne ze złączką do węża, stojące baterie umywalkowe, wannowe i zlewozmywakowe, zawory do do pralek automatycznych oraz oraz dolnopłuki ustępowe”.

W przedmiarach robót brakuje 320 szt. zaworów odcinających do baterii, ujęto tylko 60 szt. dolnopłuków. Czy zawory odcinające należy ująć w wycenie?

Pytanie 8. Zlewozmywaki – 50 szt.

Jakie zlewozmywaki należy ująć w ofercie? W opisie technicznym są dwukomorowe, w przedmiarach robót jednokomorowe z półką.  W jaki sposób mocowane? (naścienne czy na szafkach). Po czyjej stronie szafki? Prosimy o kompletne dane techniczne.

Pytanie 9. Wanny kąpielowe akrylowe z obudową – 49 szt.

Prosimy o potwierdzenie, czy należy przyjąć wanny 160x70 cm?

Pytanie 10. Umywalki – 61 szt.

Prosimy o potwierdzenie wymiarów:

a)      umywalka duża z półpostumentem – półokrągła 55x42 cm – 51 szt.

b)      umywalka mała z półpostumentem – półokrągła 40x33 cm – 10 szt.

lub podanie wymaganych.

Pytanie 11. W dokumentacji technicznej znajduje się opis:

a)      piony kanalizacyjne w szachtach – izolacja akustyczna z wełny min. 2 cm

b)      podwieszone – izolacja akustyczna z wełny min. 3 cm w płaszczu Al.

W przedmiarach brak nakładów na wykonanie izolacji, czy należy uwzględnić zgodnie z PT.

Pytanie 12. Dla rurociągów kanalizacji prowadzonych podposadzkowo brakuje nakładów na wykopy, podłoża i obsypki.

Prosimy o uzupełnienie.

Pytanie 13. Prosimy o podanie kompletnych danych technicznych kuchenek elektrycznych – 50 szt.

ODPOWIEDZI w załączniku nr 1 i załączniku nr 2.

 

Pytanie dotyczące instalacji sanitarnych :

 1. W dokumentacji projektowej instalacji sanitarnych  występują rozbieżności między załączonym projektem a przedmiarem - w przedmiarze nie są uwzględnione wszystkie regulatory różnicy ciśnień oraz zawory równoważące, które znajdują się na załączonych rzutach. Przy wycenie kierować się ilościami i rodzajami z projektu czy przedmiaru ?
 2. Ilości oraz rodzaj grzejników w projekcie nie zgadzają się z załączonym przedmiarem, prosimy o odpowiedź czy przy wycenie kierować się projektem czy załączonym przedmiarem.
 3. W przedmiarze poz. 18-19 zapisano wodomierze o średnicy 15 mm natomiast zgodnie z projektem wodomierze do zimnej i ciepłej wody zaprojektowano o średnicy 20 mm.
 4. W przedmiarze poz. 51 zapisano: Zlewozmywak z blachy nierdzewnej jednokomorowy z płyta ociekową, natomiast w projekcie wykonawczym zapisano, ze zlewozmywak ma być dwukomorowy. Proszę o jednoznaczną odpowiedź jaki rodzaj należy przyjąć do wyceny.
 5. Na rzucie piwnic - wewnętrznej instalacji c.o. nr 1 istnieje zapis odnoście węzła cieplnego: "c.d. wg projektu węzła", czy wykonanie węzła cieplnego wchodzi w zakres opracowania. Proszę o jednoznaczną odpowiedź, jeżeli wchodzi w zakres prosimy o zamieszczenie dokumentacji dotyczącej projektowanego węzła cieplnego.
 6. Czy zaprojektowano instalację p. poż. projektowanego budynku wielorodzinnego?
 7. Czy zaprojektowano układy do podczyszczania z substancji ropopochodnych ścieków deszczowych z parkingów ?

Odpowiedź/ Wyjaśnienia :

Ad 1) Przy wycenie należy kierować się ilościami zaworów i grzejników przede wszystkim na podstawie projektu.

Ad 2) Przy wycenie należy kierować się ilościami zaworów i grzejników przede wszystkim na podstawie projektu.

Ad 3) Należy przyjąć wodomierze dn 15 mm z nadajnikiem zdalnego pomiaru.

Ad 4) Należy ująć zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem na szafkowe. Szafka po stronie Wykonawcy.

Ad 5)  węzeł cieplny nie jest elementem zamówienia.

Ad 6) Nie

Ad 7) Nie

 

PYTANIA :

 1. Brak w przedmiarach drzwi wewnętrznych do pomieszczeń w lokalach – proszę o wyjaśnienie czy wchodzą w zakres zamówienia.
 2. Brak w przedmiarach posadzek z paneli podłogowych, podkładów pod panele oraz listew wykończeniowych – proszę o wyjaśnienie czy wchodzą w zakres zamówienia, jeśli tak to proszę o podanie ilości przedmiarowej i podstaw wyceny.
 3. Brak w przedmiarach wykończenia posadzek z terakoty w pomieszczeniach kuchni przedpokoju i łazienek – proszę o wyjaśnienie czy wchodzi to w zakres zamówienia, jeśli tak to proszę o podanie ilości przedmiarowej i podstaw wyceny.
 4. Brak w przedmiarach wykończenia ścian w płytki ścienne łazienek i kuchni – proszę      o wyjaśnienie czy wchodzi to w zakres zamówienia, jeśli tak to proszę o podanie ilości przedmiarowej i podstaw wyceny.
 5. W przedmiarach uwzględniono w sumie 3 430,73 m2 stropu gęstożebrowanego, a z podsumowania z informacji technicznej stropu załączonej w opisie do projektu ilości stropów winno być w sumie 3 561,7 m2 – proszę o korektę przedmiaru.
 6. W przedmiarach nie uwzględniono zbrojenia przypodporowego (wynika z informacji technicznej stropu załączonej w opisie do projektu) – proszę o podanie ilości przedmiarowej.
 7. W przedmiarach nie uwzględniono siatki zbrojeniowej zgrzewanej zgodnie z opisem    z informacji technicznej stropu niezbędnej do wykonania tego typu – proszę o podanie ilości przedmiarowej.
 8. Brak w przedmiarach . EI 30 z zamkiem termicznym – kurtyny widoczne są na rzucie parteru oraz kondygnacjach powtarzalnych przy oknie O1b w osi 6 – proszę o podanie ilości przedmiarowej.
 9. Czy budynek Szpitala Uzdrowiskowego wraz z częścią noclegową może być traktowany jako budynek zamieszkania zbiorowego?

10.  W opisie okien zastosowano szyby o współ. g<35 co znaczy, że  aby spełnić ten warunek należy zastosować w oknach szyby refleks brąz lub niebieski, co ma znaczny wpływ na cenę okien.

W każdym oknie w dolnej części jest zaprojektowana szyba P2 której współ. g=45 przy zastosowaniu szyby refleks. W związku z tym prosimy o odpowiedź czy współczynnik g jest obowiązujący czy można zastosować szybę białą o współ. g=53, a szyba P2 g=45.

11.  Proszę o informację czy montaż okien będzie tradycyjny tj. pianka, kotwy  czy ciepły tj. pianka, kotwy, taśmy paroprzepuszczalne.

12.  Czy okna będą montowane w świetle muru czy na konsolach poza murem?

13.  Prosimy o sprecyzowanie zakresu robót wykończeniowych dot. posadzek, tynków w pokojach, tynków w WC  oraz drzwi wewnętrznych lokali mieszkalnych.

14.   Na rysunkach elewacji i przekrojach na kominach są nasady wentylacyjne typu ZEFIR , brak ich w przedmiarach. Czy Inwestor przewiduje ich zastosowanie.

15.  Czy bramy garażowe są ręcznie czy automatycznie otwierane?

16.  W przedmiarach brak usunięcia drzew. Czy ich usunięcie jest w gestii Inwestora czy wykonawcy?

17.  Czy w projektowanym ogrodzeniu występują furtki i bramy wjazdowe (jak tak to proszę podać wymiary i sposób otwierania)? Brak rysunków na ogrodzenie.

18.  Zagospodarowanie terenu etap I przewiduje wykonanie palcu zabaw – tj. huśtawek 2 kpl, ławek – 2 szt, koszy 2 szt. W przedmiarach brak takich pozycji. Prosimy o informacje czy zakres ten objęty jest przetargiem.

19.  Prosimy o potwierdzenie, że w zakres etapu I wchodzi wykonanie 1 szt. wiaty śmietnikowej.

20.  Prosimy o informację po czyjej stronie jest wykonanie węzła cieplnego. Jeżeli po stronie wykonawcy to prosimy o uzupełnienie  dokumentacji i przedmiarów.

21.  Brak przedmiarów na wykonanie drenażu opaskowego. Prosimy o uzupełnienie.

22.  Czy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej lokali mieszkalnych i piwnic dopuszcza się zamianę materiałów (takich jak nawiewniki, kratki, klapy, wentylatory itp.) na materiały innego producenta np. Brookvent niż wymienionego w projekcie tj. Aereco.

23.  Prosimy o podanie jednoznacznego zakresu dot. oświetlenia terenu ujętego w ofercie.

 

ODPOWIEDZI :

Ad.1 – 3.  Przedmiar dotyczący ilości drzwi wewnętrznych, posadzek z paneli podłogowych oraz posadzek z terakoty w łazienkach i kuchniach znajduje się w Załączniku Nr 3.

Ad.4.  Inwestor nie przewiduje wykończenia ścian łazienek i kuchni płytkami ściennymi.

Ad. 5 – 7.   Przedmiarowanie powierzchni stropu gęstożebrowego dokonano zgodnie z zasadami podanymi w KNR 2-02, tj. w świetle ścian konstrukcyjnych i osłonowych. Oddzielnie zostały ujęte w przedmiarze wieńce na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych.(Strona z KNR 2-02 dotycząca zasad przedmiarowania tych elementów robót w załączeniu).

Zbrojenie przypodporowe jest ujęte łącznie z innymi elementami żelbetowymi w dziale "zbrojenie konstrukcji".

Siatki zgrzewane stalowe należy uwzględnić, kalkulując cenę jednostkową prac związanych  z wykonaniem stropu gęstożebrowego (producent podaje cenę udziału siatki zgrzewanej w jednostkowej powierzchni stropu). Tak też to zostało ujęte w przedmiarze.

Zamawiający potwierdza fakt, że podstawą wyceny jest projekt budowlany i wykonawczy.

ZASADY PRZEDMIAROWANIA – KNR 2-02 Tom I pkt. 4.10

„4.10     Stropy Akermana, DZ, Kontra i Fert oraz z kształtek szklanych należy obliczać w metrach kwadratowych ich powierzchni w świetle murów ścian, belek lub wieńców, z potrąceniem belek monolitycznych niżej wymienionych. Belki monolityczne w stropach, jak również belki monolityczne wykonywane pomiędzy belkami DZ i Fert oraz wieńce i belki krawężne ograniczające strop, oblicza się oddzielnie w metrach sześciennych. Szerokość belek w stropach należy przyjmować równe odległości pomiędzy dolnymi krawędziami pustaków ograniczających belkę, a długość – równą odległości pomiędzy podporami lub wieńcami. Szerokość belek krawężnych ograniczających strop należy przyjmować równą odległości między dolną krawędzią belki i dolną krawędzią najbliższego rzędu pustaków, a długość – równą odległości między podporami.”

Ad.8. Załącznik nr 3 – poz.1.

Ad.9. Zamawiający uzna warunek za spełniony o ile Wykonawca wykonał część noclegową budynku o wartości nie mniej niż 3 500 000 zł.

Ad.10 Można zastosować szybę białą o współczynniku g=53, a szybę P2 g=45.

Ad.11 Montaż okien będzie tradycyjny.

Ad.12 Okna będą mocowane w świetle muru.

Ad.13 Odpowiedź w Załączniku nr 3.

Ad.14 Inwestor nie przewiduję zastosowania nasad wentylacyjnych typu ZEFIR. Wykonać zgodnie  z projektem wentylacji mechanicznej.

Ad.15 Bramy garażowe będą otwierane ręcznie.

Ad.16 W ofercie należy ująć koszty usunięcia drzew kolidujących z inwestycją.

Ad.17 Istniejące ogrodzenie usytuowane z przodu działki przenieść do granicy z działką nr 3625/3.

Ad.18  Plac zabaw nie będzie wykonywany w I etapie.

Ad.19 Tak, w zakres I etapu wchodzi wykonanie 1 szt. wiaty śmietnikowej.

Ad.20 Wykonanie węzła cieplnego nie wchodzi w zakres oferty Wykonawcy.

Ad. 22 Drenaż opaskowy został ujęty w przedmiarach wykonania kanalizacji zewnętrznej.

Ad. 23 Dopuszcza się, pod warunkiem zachowania takich samych parametrów technicznych.

Ad.24 Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 przewidziano 7 lamp.

Pytania:

Branża elektryczna:

Jakim kablem i skąd ma być wyprowadzenie zasilanie słupów oświetlenia zewnętrznego? Według różnych schematów jest to przedstawiane raz z rozdzielni RG, raz z rozdzielni RA. Przekrój kabla również jest różny w zależności od schematów, opisu (YKY 3x10, YKY 3x6, YKY 4x6). Oraz jakie oprawy powinny znaleźć się na odpowiednich słupach? Czy będą gdzieś zastosowane słupki oświetleniowe zgodnie z opisem? Czy do słupów prowadzić bednarkę FeZn 30x4 (zgodnie z opisem) czy też FeZn 20x3 zgodnie ze schematem?

Czy w łazienkach montowane będą zarówno lampy oświetlenia podstawowego + kinkiety nad umywalkami (jak w opisie) czy tylko kinkiety nad umywalkami a lampy oświetlenia podstawowego będą dostarczali użytkownicy? (jak w projekcie).

Odpowiedzi:

- Obwód oświetlenia terenu: kabel YKY 3x10mm2 + FeZn 30x4mm – zasilanie z RA.

-  Słupy oświetleniowe S-40 (7 szt.) – oprawy wg opisu w „Projekcie zagospodarowania

terenu  - budowa oświetlenia i przyłącza kanalizacji teletechnicznej”.

- Słupki oświetleniowe – nie występują.

- W łazienkach przewidziano dwa obwody: oświetlenia ogólnego i oświetlenia nad

umywalkami, które należy zakończyć kostkami zaciskowymi. Oprawy oświetleniowe nie wchodzą w zakres dostawy Wykonawcy.

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie i zmianę załącznika nr do SIWZ (oferta):

we wzorze Oferty – załącznik nr 1 do SIWZ punkt 1a

kwota netto ………………………. PL

VAT 23% (od poz.a) ………………….PL

wskazany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Dla budownictwa mieszkaniowego, wg naszej wiedzy , obowiązuje preferencyjna stawka VAT w wysokości 8% - dla budynku oraz 23% dla infrastruktury zewnętrznej.

 

Odpowiedź:

 

W odpowiedzi na pytanie zamieszczamy zmodyfikowany wzór oferty (załącznik nr 1).

 

Poprawiony: wtorek, 14 marca 2017 07:58
 

Imieniny

Dzisiaj jest
Poniedziałek
18 lutego 2019
Imieniny obchodzą
Albert, Alberta, Albertyna, Fryda, Konstancja, Krystiana, Maksym, Sawa, Sylwan, Sylwana, Symeon, Więcesława, Zuzanna, Zula
Do końca roku zostało
317 dni

Pogoda

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj47
mod_vvisit_counterWczoraj98
mod_vvisit_counterW tygodniu47
mod_vvisit_counterWszystkich191790


Telefony alarmowe:

Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Tarnobrzegu

ul. Mickiewicza 4

39-400 Tarnobrzeg
telefon: (15) 822-98-60
fax. (15) 822-98-62

e-mail: tarnobrzeskitbs@poczta.onet.pl

Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnobrzegu
wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Krajowy Rejestr Sądowy Numer: 0000001285;
NIP 867-19-77-128,
REGON 831208154,

Oddział 1 w Tarnobrzegu, nr konta:© 2013 Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. w Tarnobrzegu