Sprzedaż nieruchomości gruntowej ul. Jaśminowa Drukuj
wtorek, 04 lutego 2020 10:54

Zarząd Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. A. Mickiewicza 4, sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną (wydzielonych 16 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne)

 

oznaczoną w ewidencji gruntów miasta Tarnobrzega jako działki ewidencyjne nr 797/1, 797/2, 797/3, 797/4,  797/5,  797/6, 797/7, 797/8, 797/9, 797/10, 797/11, 798/1, 798/2, 798/3, 798/4, 798/5, 798/6, 798/7, 798/8, 798/9, 798/10, 798/11,  z obrębu 12 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Jaśminowej, gmina Tarnobrzeg, województwo podkarpackie o łącznej powierzchnia działek ; 15 372 m2  stanowiących własność Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 4. w Tarnobrzegu.  Sprzedaż dotyczy wyłącznie całości kompleksu w/w nieruchomości, bez możliwości kupna pojedynczych działek.

Dla w/w działek ewidencyjnych urządzona jest księga wieczysta nr TB1T/00055456/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Działki nie są obciążone prawami osób trzecich.

Dla obszaru na którym położone są nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m, Tarnobrzega działki położone są na terenach zabudowy mieszkaniowo- usługowej oznaczonej symbolem 11M/U.

TTBS sp. z o.o. posiada decyzję nr 75/2017 wydaną przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega o warunkach zabudowy dla w/w nieruchomości gruntowej z ustalonymi następującymi warunkami dotyczącymi zabudowy, przeznaczenia i sposobie zagospodarowania terenu;

- rodzaj inwestycji; budowa 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną,

- rodzaj zabudowy; tereny zabudowy mieszkalnej,

- sposób zagospodarowania terenu; nowa zabudowa.

Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową, żwirową drogą gminną – ul. Jaśminowa  z dojazdem od Al. Warszawskiej. Działki są niezabudowane, porośnięte trawą z dostępem do sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w formie przetargu.

Cena wywoławcza 940 500 zł. netto  (plus podatek VAT).

Nabywcą w/w nieruchomości może być wyłącznie „inwestor” w świetle Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, tj. podmiot lub osoba zamierzająca realizować lub realizująca inwestycję mieszkaniową lub inwestycję towarzyszącą. Inwestycja mieszkaniowa to przedsięwzięcie obejmujące budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę, w wyniku której powstaną budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10, wraz z urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi, drogami wewnętrznymi, a także roboty budowlane niezbędne do obsługi oraz prawidłowego wykonania tych prac; inwestycję mieszkaniową stanowią również części budynków przeznaczone na działalność handlową lub usługową.

Nabywca zgodnie z art. 9a ust. 3 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego winien w terminie 5 lat od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę zrealizować i  oddać do użytkowania:

a)       co najmniej 50% budynków mieszkalnych wchodzących w skład inwestycji lub

b)      infrastruktury towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowych warunków sprzedaży można uzyskać w siedzibie Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 4. w Tarnobrzegu tel. 15 822 98 60.  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jest informacją o zamiarze sprzedaży nieruchomości.

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 04 lutego 2020 10:59