Sprzedaż

Zaproszenie do składania ofert na BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PDF Drukuj Email
środa, 02 października 2019 12:51

RADA NADZORCZA

TARNOBRZESKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Mickiewicza 4, 39- 400 Tarnobrzeg

zaprasza

do składania ofert, których przedmiotem będzie

PRZEPROWADZENIE  BADANIA

SPRAWOZDANIA  FINANSOWEGO  ZA  ROK  2019 i za rok 2020.

oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. Poz.351 z późniejszymi zmianami) zgodnie z krajowymi standardami badania wydanymi przez KRAJOWĄ RADĘ BIEGŁYCH REWIDENTÓW w Polsce uchwałą nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. Oraz zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t. j. DZ. U. Z 2019 r. poz. 1421 z późniejszymi zmianami).

Oferta powinna zawierać:

1)       informację o oferencie i o dotychczasowym doświadczeniu biegłego rewidenta wskazanego w ofercie do wykonania badania, w tym informację o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłego rewidenta z podaniem numeru
i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego z podaniem numeru i daty wpisu.

2)       wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego (pożądane terminy przeprowadzenia badania, za 2019 rok do 31 marca 2020 r., za 2020 rok do 31 marca 2021 r.)

3)       cenę netto i brutto za badanie za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem, uwzględniającą wszystkie koszty,

4)       oświadczenie biegłego rewidenta do sporządzenia bezstronnego i niezależnego „sprawozdania z badania”,

5)       określenie osoby lub składu zespołu do przeprowadzenia badania,
z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,

6)       wykaz badanych podmiotów z ostatnich 3 lat,

7)       informacje o kancelarii biegłego rewidenta.

Pisemne oferty należy przesłać na adres Spółki: Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 4, 39-400 Tarnobrzeg lub złożyć osobiście
w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019, 2020" w terminie do 18 października 2019 r. do godz. 15:30.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub odrzucenia oferty bez podania przyczyny i nie udziela odpowiedzi na oferty, których nie wybrano.

Bliższych informacji udziela Główny Księgowy Spółki (tel. 603243603, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych PDF Drukuj Email
środa, 02 października 2019 12:03

Załącznik nr  17a do Polityki ochrony danych

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, ul. Mickiewicza 4, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822-98-60, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

Przetwarzanie Państwa danych odbywać się będzie w następujących celach:

- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

używania danych osobowych zwykłych udostępnionych przez Państwa na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (np. numer telefonu, adres e-mail, adres do doręczeń),

- art. 9 ust. 2 lit. a) RODO

używania przekazanych przez Państwa dokumentów zawierających dane o charakterze danych szczególnych kategorii (np. zaświadczenia o stanie zdrowia) wyłącznie w pierwszej fazie postępowania na podstawie Państwa zgody,

- art. 6 ust. 1 lit b) RODO

a)      podjęcia przez Administratora czynności i działań zgłoszonych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,

b)      podjęcia niezbędnych czynności i działań związanych z zawarciem przez Państwa umowy z Administratorem,

c)      podjęcia i realizacji niezbędnych czynności i działań związanych z wykonaniem zawartej
z Administratorem umowy, w związku z którą dane osobowe zostały przekazane do Administratora, np. w celu nawiązania relacji w ramach umowy o współpracy, najmu, zlecenia lub innej umowy, w zależności od okoliczności.

- art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO

a)      wykonywania przez Administratora działalności statutowej, ustawowej, gospodarczej oraz świadczenia innych usług w ramach realizacji umów zawartych z najemcami  lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie ww. podmiotów przed lub w związku z zawarciem umowy,

b)      weryfikacji tożsamości najemców i osób ich reprezentujących, wypełniania obowiązków związanych z monitorowaniem terminowości spłat należności.

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

a)      ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami, w tym roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Spółkę działalnością statutową, ustawową oraz gospodarczą (m.in. windykacja, egzekucja wierzytelności),

b)      w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

c)      raportowania wewnętrznego, w tym. pomiędzy organami Spółki,

d)      spełnienia spoczywających na Spółce wymogów prawnych i regulacyjnych, takich jak m.in. udzielenie odpowiedzi na oficjalne zapytania kierowane przez należycie umocowany organ publiczny lub sądowy, wykonywania obowiązków zgodnie z ustawodawstwem podatkowym.

- art. 6 ust. 1 lit. d) RODO

a)      ochrony Państwa żywotnych interesów, np. w sytuacjach losowych związanych z nadzwyczajnymi sytuacjami humanitarnymi, a w szczególności z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka, oraz w przypadkach konieczności ratowania życia, zdrowia, a także ochrony majątku.

- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

a)      dbałości o mienie i bezpieczeństwo w zasobach Spółki poprzez system rejestracji obrazu (monitoring wizyjny),

b)      zabezpieczania i wydawania uprawnionym osobom i organom nagrań z monitoringu wizyjnego w celach dowodowych.

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora, nie dłużej niż 20 lat od dnia likwidacji Spółki w przypadku danych ujawnionych w rejestrze członków.

Dane osobowe będą  przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny takim jak sądy, prokuratura, Policja, oraz podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych, tj. np. firmom zatrudniającym gospodarzy domów, kancelariom prawnym, dostawcom internetu i oprogramowania oraz innym firmom informatycznym obsługującym Spółkę, firmom obsługującym Walne Zgromadzenie.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Każdy ma  prawo do żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody, osoba udzielająca zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Zobowiązujemy do poinformowania osób, zgłoszonych do zamieszkiwania, korzystania z lokalu, pełnomocników, wspólników, pracowników, współpracowników, osób wskazanych do kontaktu o ww. informacjach.

 

 

 
Warunki wynajmu lokalu w TTBS w 2019 roku PDF Drukuj Email
wtorek, 09 sierpnia 2016 13:20

 

Dokumenty wymagane do ubiegania się o lokal mieszkalny z zasobów TTBS Sp. z o.o.

  1. Wniosek o wynajem mieszkania
  2. Formularz aktualizacji danych (potwierdzenie zameldowania)

  3. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia

  4. Deklaracja o przystąpieniu do partycypacji

 

Warunki jakie należy spełniać aby ubiegać się o mieszkanie z zasobów TTBS:

 

Dz.U. 1995 Nr 133 poz. 654  
USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego art. 30

"4a. Do średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.5))."

Poprawiony: wtorek, 05 marca 2019 10:33
 
Deklaracja o dochodach gospodartwa domowego PDF Drukuj Email
piątek, 04 maja 2018 07:37

Najemcy lokali mieszkalnych w zasobach TTBS Sp. z o.o.,

zobowiązani są do składania co dwa lata obowiązkowych deklaracji

o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz o ewentualnym uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego do dnia 31 maja.

Wzór deklaracji o dochodach brutto

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26.10.1995 o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z późniejszymi zmianami art. 30 ust. 3-7.
Poprawiony: piątek, 04 maja 2018 07:54
 
Jak segregować odpady PDF Drukuj Email
wtorek, 02 lipca 2013 08:59

Poprawiony: wtorek, 02 lipca 2013 09:03
 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2

Imieniny

Dzisiaj jest
Środa
23 października 2019
Imieniny obchodzą
Ignacy, Iga, Ignacja, Żegota, Jan, Marlena, Odilla, Roman, Seweryn, Teodor, Włościsław
Do końca roku zostało
70 dni

Pogoda

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj34
mod_vvisit_counterWczoraj100
mod_vvisit_counterW tygodniu243
mod_vvisit_counterWszystkich219887


Telefony alarmowe:

Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Tarnobrzegu

ul. Mickiewicza 4

39-400 Tarnobrzeg
telefon: (15) 822-98-60
fax. (15) 822-98-62

e-mail: tarnobrzeskitbs@poczta.onet.pl

Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnobrzegu
wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Krajowy Rejestr Sądowy Numer: 0000001285;
NIP 867-19-77-128,
REGON 831208154,

Oddział 1 w Tarnobrzegu, nr konta:© 2013 Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. w Tarnobrzegu