Zamówienia publiczne

Zamówienie publiczne nr TTBS/1/2021

Dostawa ciągnika rolniczego wraz z przyczepą rolniczą, zestawem koszącym, ładowaczem czołowym i zamiatarką

Podmiot udostępniający: Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Nr referencyjny: 2021/BZP/00030322/01

Data publikacji: 2021-04-09

Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-23

Termin składania ofert do: 2021-05-04 godz. 10:00

Termin otwarcia kopert: 2021-05-04 godz. 12:00


Zmodyfikowano zapis z rozdziału XIV (SWZ TTBS.docx)

Data modyfikacji: 2021-04-13 

z:

1. Termin składania ofert upływa dnia...................................................
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu .............................. o godzinie:................., w siedzibie Zamawiającego.

na:

1. Termin składania ofert upływa dnia 26.04.2021 godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2021 o godz. 14:00, w siedzibie Zamawiającego.


Odpowiedzi na pytania - Zestaw 1

Data opublikowania: 2021-04-13


Modyfikacja treści SWZ wraz z informacją o zmianie terminu składania ofert

Data modyfikacji: 2021-04-23


Informacja o unieważnieniu postępowania

Data modyfikacji: 2021-04-30

Dotyczy: „Dostawa ciągnika rolniczego wraz z przyczepą rolniczą, zestawem koszącym, ładowaczem czołowym i zamiatarką”, bez podziału na części zamówienia".

Na podstawie art. 255 pkt. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24 z zm.) Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, Mickiewicza 4, 39-400 Tarnobrzeg unieważnia postępowanie:

„Dostawa ciągnika rolniczego wraz z przyczepą rolniczą, zestawem koszącym, ładowaczem czołowym i zamiatarką”, bez podziału na części zamówienia".

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego - brak zapewnienia przez Zamawiającego środków technicznych umożliwiających złożenie ofert w formie elektronicznej zapewniającej poszanowanie zasad równości wykonawców i przejrzystości postępowania przy niemożności sanowania ww. stanu w trakcie trwającego postępowania.